Tilbage til valg af Helsecenter

Telefon til Klinikken

97366027

Helsecenter Midt

Skjern

Meddelelser

 

Klinikken i Skjern har lukket Fredag d. 31.maj 2019, ved behov for akut hjælp vil I blive set i klinikken i Borris.

 

 

Der er ikke åben for tilgang af nye patienter.

 

 

Vi holder sommerferie lukket fra og med 22. juli til og med 8. august. ( Uge 30-31-32)

Velkommen til vores hjemmeside

Ned gennem siden kan du finde information omkring klinikken, personalet og hvor du finder os.

Kommunikation via hjemmesiden

Menupunktet "Selvbetjening" er her du kan bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen.

Åbningstider

Konsultation

 

 

Mandag: 08:00-16:00

Tirsdag: 08:00-16:00

Onsdag: 08:00-17:00

Torsdag: 08:00-16:00

Fredag: 08:00-12:00

Telefontid Sygeplejerske

 

Mandag: 08:00-09:00

Tirsdag: 08:00-09:00

Onsdag: 08:00-09:00

Torsdag: 08:00-09:00

Fredag: 08:00-09:00

Telefontid

 

 

Mandag: 08:00-12:00

Tirsdag: 08:00-12:00

Onsdag: 08:00-12:00

Torsdag: 08:00-12:00

Fredag: 08:00-12:00

Fredag fra kl. 12-16 skiftes Helsecenter Midt Borris og Skjern til at have fredagsvagten.

sas

Vores klinik kan tilbyde parkering ved klinikken.

Du kan finde os ved hjælp af dette kort.

En del lægelige ydelser er ikke dækket af sygesikringen.

 

Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen.

 

Herudover skal du f.eks. selv betale for sygemeldinger, attester såsom kørekortsattest , rejserådgivning og efterfølgende rejsevaccinationer og diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Privat Konsultationer

Attester

Konsultation pr. opstartet 15 min

300 kr.

 

Attest til forsikring, hvor der ikke centralt er aftalt honorar pr. opstartet 30 min

1500 kr.

Kørekortsattest

500 kr.

 

Attest ved afbestilling af rejse

500 kr.

 

Muligheds erklæring 500 kr.

 

 

 

Lægeerklæring vedr. sygdom

450 kr.

 

Medicinattest til rejser

250 kr.

 

Journaludskrift 10 kr. pr. ark

max 200 kr.

Motorattest

500 kr.

 

Frihåndsattest ved sygedom

500 kr.

 

Frihåndsattest ved gyldig visning af studiekort

300 kr.

 

Ansøgning om enkeltilskud

300 kr.

 

Ansøgning om parkeringstilladelse

300 kr.

 

Graviditets test efter eget ønske

85 kr.

Vacciner

Voksne

Børn

Engerix B

(hepatitis B)

250 kr.

 

Pneumokok 23 valent

325 kr.

 

Pneumokok 13 valent

950 kr.

 

Havrix

350 kr.

 

 

Influenzavaccination

incl. vaccine

250 kr.

 

Japansk hjernehinde-betændelse

980 kr.

 

Meningokok A + C

200 kr.

 

Meningokok A, C, Y + W-135

600 kr.

 

Difteri/Tetanus

150 kr

 

Rabies

700 kr.

 

Twinrix (hepatitis A og B)

500 kr.

 

Tyfus (injektion)

250 kr.

Engerix B børn

200 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Havrix børn

(Hepatitis A)

300 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difteri/Tetanus

Gratis ved skade

 

 

 

 

Twinrix (hepatitis A og B) børn

400 kr.

Private Sundhedsforsikringer

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, tilbyder vi dig at hjælpe med at gøre brug af den i konkrete situationer.

 

1/

Den ene situation er den, at din læge ønsker at du får udført en bestemt undersøgelse eller behandling, herefter kaldt ‘service’.

Hvis du derefter ønsker at bruge din private sundhedsforsikring som alternativ til en henvisning via den offentlige sygesikring, giver vi dig henvisningen med i hånden eller vi kan maile den til dig personligt.

 

2/

Den anden situation er, at du henvender dig med et ønske om en forsikringsbetalt service, fordi du har en forsikring og nu er i en situation hvor du gerne vil bruge den.

I det tilfælde skal du bede dit selskab sende en anmodning (typisk attest FP610 Lægens svar) til os, som vi vil vurdere og returnere efter besvarelsen.

Det er vigtigt at du sikrer dig, at det er dit selskab og ikke dig der skal betale honoraret for denne anmodning, dér skal du holde på din ret.

Du skal dog være opmærksom på, at lægen kun kan anbefale en service hvis den pågældende service ikke strider imod lægefaglig fornuft.

Helsecenter Midt kan ikke anbefale en service der risikerer at forværre din situation, som kan være forbundet med uhensigtsmæssige bivirkninger eller hvis lægen ikke føler at den faglighed bag servicen ikke er tydeligt oplyst og troværdig.

Lægen kan derimod godt anerkende ønsket om en service og skrive en henvisning selvom den måske i lægens øjne virker overflødig eller unødvendig, bare ovenstående er opfyldt.

Hvis lægen ikke kan anerkende en service, som du ellers har besluttet dig for at du skal have gennem din forsikring, må vi henvise til at det er en sag mellem dig og din forsikring, og foreslår at du taler med selskabets egen læge om sagen, så du kan få den ydelse du mener du skal have som privat betalende forsikringskunde.

Alle forsikringsselskaber anerkender ovenstående fremgangsmåde og er forpligtiget til at informere deres kunder om denne procedure. Hvis der skulle opstå uenighed, så henvis til denne hjemmeside eller bed selskabets læge ringe til os eller kontakte os elektronisk .

Privatlivspolitik

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Helsecenter Midt lægerne og herunder Læge Jacob Søndergaard og Læge Martin Aagaard Poulsen som dataansvarlige en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Søndergaard og Aagaard Poulsen behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Lægerne Søndergaard og Aagaard Poulsen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

• Udarbejdelse af lægeerklæringer

• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

• Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

• Afregningsformål

• Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

o Dokumentationspligt

o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

• Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

• Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

• Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

• Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.

• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.

• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

• I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.

• Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

• Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

• MyClinic

• Powernet

• DAK-E (digitale forløbsplaner)

• DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

 

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen eller, ved lægeskift til vi har afleveret journalmaterialet til din nye læge. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på klinikken:

 

Helsecenter Midt Skjern

Tinghusvej 4, 6900 Skjern

Telefonnummer: 97366027

 

Helsecenter Midt Borris

Storegade 37, 6900 Skjern

Telefonnummer: 97366027

 

Opdateret 7/11 2018

 

 

Helsecenter Midt

Skjern

Læge Jacob Borup Søndergaard

Tinghusvej 4

6900 Skjern

Tlf. 97366027 Fax. 97366569